กรุณากรอกข้้อมูลผู้ทำแบบประเมิินลูกค้า
i เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ในการส่งเสริมให้ผู้ลงทุน (ลูกค้า) ของบริษัทหลักทรัพย์ได้ทำ Suitability Test เพื่อประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง อันจะนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนเพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนนำข้อมูลไปประกอบการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการทำแบบประเมินฉบับนี้ให้ครบทุกข้อและตรงตามความเป็นจริง
ชื่อ
นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
วัน / เดือน / ปี พ.ศ. เกิด calendar